M

Bức tranh doanh nghiệp một năm sau 'Hội nghị Diên Hồng'

Những cam kết của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp thể hiện ở sự kiến tạo, phục vụ và hỗ trợ đã đạt được những thành tựu bước đầu sau một năm qua.

Hoàng Hiệp - Hiếu Công

Bình luận

Xem thêm