M

Hướng dẫn sử dụng công cụ WannaKiwi để giải mã độc WannaCry

Công cụ mới có thể giải mã các dữ liệu trên máy tính nhiễm WannaCry với điều kiện máy chưa khởi động lại.

Bình luận

Xem thêm