M

Khai quốc công thần thời Đinh

Đinh Điền, Nguyễn Bặc được xem là khai quốc công thần thời Đinh.

Vũ Loan (Theo VTV)

Bình luận

Xem thêm