M

Những chất vấn, tranh luận đáng chú ý tại Quốc hội

Qua 3 ngày, hơn 196 đại biểu chất vấn và 58 đại biểu tham gia tranh luận với 12 thành viên của Chính phủ. Nhiều vấn đề được đại biểu đặt câu hỏi tranh luận nhiều lần, sôi nổi.

Hoàng Hiệp - Nhật Lâm

Bình luận

Xem thêm