M

20 thành phố giàu nhất nước Mỹ

San Jose, San Francisco... đều là những thành phố có trụ sở của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, trung tâm sản xuất hàng hóa lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ, theo Bloomberg.

nhất trong nền kinh tế Mỹ GDP bình quân đầu người : <abbr class=105,482 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f1.jpg" />

1. San Jose, California

GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm. Ảnh: Wikiedia.

2. Bridgeport, Connecticut GDP bình quân đầu người: <abbr class=94,349 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f2.jpg" />

2. Bridgeport, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

3. San Francisco, California GDP bình quân đầu người: <abbr class=80,643 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f3.jpg" />

3. San Francisco, California

GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

4. Seattle, Washington GDP bình quân đầu người: <abbr class=75,874 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f4.jpg" />

4. Seattle, Washington

GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

5. Boston, Massachusetts GDP bình quân đầu người: <abbr class=74,746 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f5.jpg" />

5. Boston, Massachusetts

GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

6. Durham, North Carolina GDP bình quân đầu người: <abbr class=73,523 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f6.jpg" />

6. Durham, North Carolina

GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm. Ảnh: Amazonaws.

7. Washington DC GDP bình quân đầu người: <abbr class=72,191 USD/năm. " src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f7.jpg" />

7. Washington DC

GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

8. New York City, New York GDP bình quân đầu người: <abbr class=70,830 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f8.jpg" />

8. New York City, New York

GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm. Ảnh: Tripadvisor.

9. Houston, Texas GDP bình quân đầu người: <abbr class=70,097 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f9.jpg" />

9. Houston, Texas

GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

10. Des Moines, Iowa GDP bình quân đầu người: <abbr class=67,256 USD/năm" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f10.jpg" />

10. Des Moines, Iowa

GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm. Ảnh: iowahouserepublicans

11. Dallas, Texas GDP bình quân đầu người: <abbr class=66,168 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f11.jpg" />

11. Dallas, Texas

GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

12. Portland, Oregon GDP bình quân đầu người: <abbr class=64,991 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f12.jpg" />

12. Portland, Oregon

GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch.

13. Hartford, Connecticut GDP bình quân đầu người: <abbr class=64,946 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f13.jpg" />

13. Hartford, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm. Ảnh: CDN.

14. Madison,Wisconsin GDP bình quân đầu người: <abbr class=63,910 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f14.jpg" />

14. Madison,Wisconsin

GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm. Ảnh: media.law.wisc.edu. 

15. Minneapolis, Minnesota GDP bình quân đầu người: <abbr class=62,054 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f15.jpg" />

15. Minneapolis, Minnesota

GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm. Ảnh: organicconsumers.org.

16. Denver, Colorado GDP bình quân đầu người: <abbr class=61,903 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f16.jpg" />

16. Denver, Colorado

GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch

17. Los Angeles, California GDP bình quân đầu người: <abbr class=60,148 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f17.jpg" />

17. Los Angeles, California

GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

18. Salt Lake City, Utah GDP bình quân đầu người: <abbr class=59,558 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f18.jpg" />

18. Salt Lake City, Utah  

GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm. Ảnh: Cinccdn.

19. Philadelphia, Pennsylvania GDP bình quân đầu người: <abbr class=59,240 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f19.jpg" />

19. Philadelphia, Pennsylvania

GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm. Ảnh: uniqueindoorcomfort.

20. San Diego, California GDP bình quân đầu người: <abbr class=58,540 USD/năm." src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_11_16/f20.jpg" />

20. San Diego, California 

GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm. Ảnh: lapalaparealty.

10 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu của diễn đàn kinh tế thế giới WEF định nghĩa năng lực cạnh tranh dựa trên “Hệ thống thể chế, chính sách và các nhân tố quyết định năng suất".

Tăng Nga

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh