M

Biên chế công chức năm 2017 giảm

Thủ tướng vừa phê duyệt biên chế công chức và biên chế của các hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước.

Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2017 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã) là 269.084.

Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 109.146 biên chế.

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là 157.853 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài được duyệt 1.085 người. Biên chế công chức dự phòng là 1.000.

Theo quyết định phê duyệt của Chính phủ, tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686. So với năm 2016, năm 2017, giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức và trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Giảm hơn 4.000 biên chế năm 2016

Thủ tướng vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 272.916 người, giảm 4.139 người so với năm 2015.

 

Việt Tường

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự