M

Cuộc sống ở đâu rẻ nhất thế giới năm 2015?

Danh sách 10 thành phố có chi phí sinh hoạt “mềm” nhất thế giới năm nay theo tổ chức nghiên cứu EIU được Business Insider giới thiệu...

10. Riyadh, Saudi Arabia Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 57 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=1,78 USD 5 năm trước: 1,57 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: Không rõ 5 năm trước: Không rõ Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,4 USD 5 năm trước: 1,47 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,13 USD 5 năm trước: 0,15 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/10.jpg" />

10. Riyadh, Ả-rập Xê-út

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 57

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: 

Hiện nay: 1,78 USD -  5 năm trước: 1,57 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ - 5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,4 USD5 năm trước: 1,47 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,13 USD5 năm trước: 0,15 USD

 

9. Jeddah, Saudi Arabia Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 56 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=1,61 USD 5 năm trước: 1,18 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: Không rõ 5 năm trước: Không rõ Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,31 USD 5 năm trước: 1,6 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,13 USD 5 năm trước: 0,15 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/9.jpg" />

9. Jeddah, Ả-rập Xê-út

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 56

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,61 USD5 năm trước: 1,18 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ - 5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,31 USD5 năm trước: 1,6 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,13 USD5 năm trước: 0,15 USD

8. Panama City, Panama Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=3,53 USD 5 năm trước: 2,72 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 7,05 USD 5 năm trước: 10 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,5 USD 5 năm trước: 1,8 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,17 USD 5 năm trước: 1,05 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/8.jpg" />

8. Panama City, Panama

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 3,53 USD5 năm trước: 2,72 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 7,05 USD5 năm trước: 10 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,5 USD5 năm trước: 1,8 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,17 USD5 năm trước: 1,05 USD

7. Bucharest, Romania Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=2,07 USD 5 năm trước: 2,77 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 4,12 USD 5 năm trước: 4,73 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,16 USD 5 năm trước: 2,53 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,75 USD 5 năm trước: 1,63 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/7.jpg" />

7. Bucharest, Romania

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 2,07 USD5 năm trước: 2,77 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 4,12 USD5 năm trước: 4,73 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,16 USD5 năm trước: 2,53 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,75 USD5 năm trước: 1,63 USD

 

6. Algiers, Algeria Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 53 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=2,44 USD 5 năm trước: 2,92 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 11,4 USD 5 năm trước: 8,18 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,89 USD 5 năm trước: 3,98 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,28 USD 5 năm trước: 0,37 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/6.jpg" />

6. Algiers, Algeria

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 53

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 2,44 USD5 năm trước: 2,92 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 11,4 USD5 năm trước: 8,18 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,89 USD5 năm trước: 3,98 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,28 USD5 năm trước: 0,37 USD

5. Kathmandu, Nepal Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=1,26 USD 5 năm trước: 0,96 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 18,98 USD 5 năm trước: 15,07 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,53 USD 5 năm trước: 1,26 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,24 USD 5 năm trước: 1,33 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/5.jpg" />

5. Kathmandu, Nepal

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,26 USD5 năm trước: 0,96 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 18,98 USD5 năm trước: 15,07 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,53 USD5 năm trước: 1,26 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,24 USD5 năm trước: 1,33 USD

 

4. Damascus, Syria Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=1,88 USD 5 năm trước: 2,03 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 6,47 USD 5 năm trước: 3,04 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,58 USD 5 năm trước: 2,35 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,78 USD 5 năm trước: 0,78 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/4.jpg" />

4. Damascus, Syria

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,88 USD5 năm trước: 2,03 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 6,47 USD5 năm trước: 3,04 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,58 USD5 năm trước: 2,35 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,78 USD5 năm trước: 0,78 USD

 

3. New Delhi, Ấn Độ Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 43 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=1,05 USD 5 năm trước: 0,84 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 16,33 USD 5 năm trước: 39,24 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,2 USD 5 năm trước: 1,88 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,14 USD 5 năm trước: 1,17 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/3.jpg" />

3. New Delhi, Ấn Độ

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 43

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,05 USD5 năm trước: 0,84 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 16,33 USD5 năm trước: 39,24 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,2 USD5 năm trước: 1,88 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,14 USD5 năm trước: 1,17 USD

2. Karachi, Pakistan Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 40 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=1,59 USD 5 năm trước: 1,78 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 13,73 USD 5 năm trước: 10,47 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,56 USD 5 năm trước: 1,35 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,14 USD 5 năm trước: 1,18 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/2.jpg" />

2. Karachi, Pakistan

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 40

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,59 USD5 năm trước: 1,78 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 13,73 USD5 năm trước: 10,47 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,56 USD5 năm trước: 1,35 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,14 USD5 năm trước: 1,18 USD

 

1. Mumbai, Ấn Độ Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 39 Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: Hiện nay: <abbr class=0,91 USD 5 năm trước: 0,93 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 20,59 USD 5 năm trước: 25,22 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,53 USD 5 năm trước: 1,87 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,21 USD 5 năm trước: 1,22 USD" src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/1.jpg" />

1. Mumbai, Ấn Độ

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 39

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 0,91 USD5 năm trước: 0,93 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 20,59 USD5 năm trước: 25,22 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,53 USD5 năm trước: 1,87 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,21 USD5 năm trước: 1,22 USD
http://vneconomy.vn/the-gioi/cuoc-song-o-dau-re-nhat-the-gioi-nam-2015-20151226111651493.htm

Theo Diệp Vũ/VnEconomy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh