Nếu được dạo khắp Paris cùng người ấy, bạn sẽ làm gì?