M

Nhờ con lợn mới được gặp quan

Hán và Đán kết nghĩa đèn sách. Nhờ may mắn, Hán thi đỗ. Nhưng từ ngày làm quan, anh ta trở mặt, không giao du với những bạn nghèo.

Đán đến thăm phủ của Hán nhiều lần, lần nào Hán cũng cho lính ra đuổi với lý do quan đang ngủ, nghỉ hoặc bận việc. Sau vài phen như thế, Đán giận lắm.

Một hôm, Đán mua một con lợn, quay vàng, để lên mâm rồi bưng tới. Lính lệ vào bẩm, một lát trở ra, niềm nở mời vào.

Vào đến nơi, quan Hán chào hỏi vồn vã rồi sai lính lệ mang trầu ra mời. Đán cầm lấy miếng trầu, đút vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà nói rằng:

"Tao trả ơn mày! Nhờ mày tao mới lại lọt vào đến cửa quan để nhìn lại mặt ông bạn cũ".

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống