M

Sao không để đối phương làm?

Jack là một tân binh. Trong buổi diễn tập đầu tiên, viên trung úy hô to:

"Chúng ta chuẩn bị phản công. Toàn đơn vị lấy xẻng để đào công sự".

Jack bèn kêu: "Thưa trung úy!".

"Chuyện gì vậy?".

"Sao trung úy không để chúng ta tấn công, còn đối phương đào công sự? Như thế sẽ hay hơn".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm