M

Sao nó bảo không đến?

Với các từ đến, sao, nó, bảo, không, bạn có thể ghép bao nhiêu câu có nghĩa?

Cùng xem ví dụ này bạn sẽ đặt được bao nhiêu câu nhé !

Sao nó bảo không đến?

Sao bảo nó không đến?

Sao không đến bảo nó?

Sao nó không bảo đến?

Sao? Ðến bảo nó không?

Sao? Bảo nó đến không?

Nó đến, sao không bảo?

Nó đến, không bảo sao?

Nó đến bảo không sao.

Nó bảo sao không đến?

Nó đến, bảo sao không?

Nó bảo đến không sao.

Nó bảo không đến sao?

Nó không bảo, sao đến?

Nó không bảo đến sao?

Nó không đến bảo sao?

Bảo nó sao không đến?

Bảo nó: Ðến không sao.

Bảo sao nó không đến?

Bảo nó đến, sao không?

Bảo nó không đến sao?

Bảo không, sao nó đến?

Bảo! Sao, nó đến không?

Phong Lan (Sưu tầm )

Bình luận

Bạn có thể quan tâm