M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 52000629 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 8.42 50.5
2 52000446 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 8.17 49
3 52001053 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.9 47.4
3 52003750 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.9 47.4
5 52000494 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.84 47.05
6 52002853 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.82 46.9
7 52002431 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.8 46.8
8 52003880 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.78 46.65
8 52000646 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.78 46.65
8 52002229 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.78 46.65
11 52000763 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.72 46.3
12 52009015 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.69 46.15
13 52000741 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.68 46.1
13 52001040 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.68 46.1
15 52004304 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.66 45.95
15 52010500 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.66 45.95
17 52003303 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.64 45.85
18 52000991 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.63 45.8
19 52001840 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.62 45.7
19 52001269 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.62 45.7
21 52004183 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.61 45.65
21 52006220 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.61 45.65
23 52000912 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.57 45.45
23 52000807 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.57 45.4
25 52009005 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.55 45.3
26 52001244 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.54 45.25
26 52009278 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.54 45.25
28 52000655 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.52 45.15
28 52000465 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.52 45.1
30 52000453 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.51 45.05
31 52009854 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.5 45
32 52000483 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.47 44.8
33 52000855 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.46 44.75
34 52003053 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.43 44.6
34 52001046 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.43 44.55
36 52003448 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.39 44.35
36 52010287 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.39 44.35
36 52001105 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.39 44.35
39 52000829 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.38 44.3
39 52008420 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.38 44.25
41 52003419 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.37 44.2
42 52001183 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.36 44.15
42 52002457 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.36 44.15
42 52002162 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.36 44.15
45 52007196 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.35 44.1
45 52003319 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.35 44.1
45 52001387 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.35 44.1
48 52000521 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.33 44
48 52000985 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.33 44
50 52008986 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.32 43.95
50 52008566 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.32 43.9
50 52011410 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.32 43.9
50 52001052 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.32 43.95
54 52003984 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.31 43.85
55 52005919 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.3 43.8
56 52008204 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.29 43.75
57 52005610 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.28 43.65
57 52000518 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.28 43.65
59 52008631 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.27 43.6
59 52004435 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.27 43.6
61 52008616 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.26 43.55
62 52011028 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.25 43.5
62 52002889 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.25 43.5
62 52000625 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.25 43.5
65 52002183 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.24 43.45
65 52002304 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.24 43.45
65 52009516 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.24 43.45
68 52010398 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.23 43.4
68 52002616 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.23 43.4
68 52000702 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.23 43.4
71 52002129 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.22 43.3
71 52003669 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.22 43.35
71 52010980 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.22 43.3
71 52000492 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.22 43.3
71 52011529 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.22 43.3
71 52009845 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.22 43.3
77 52001373 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.2 43.2
78 52001022 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.19 43.15
79 52000826 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.18 43.1
79 52002046 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.18 43.1
79 52002284 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.18 43.05
79 52000525 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.18 43.1
79 52006911 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.18 43.1
84 52002938 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.17 43
84 52005548 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.17 43
84 52001936 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.17 43
84 52001726 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.17 43
88 52008818 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.16 42.95
88 52000430 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.16 42.95
88 52010893 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.16 42.95
88 52005426 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.16 42.95
88 52001658 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.16 42.95
93 52005872 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.15 42.9
93 52000705 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.15 42.9
93 52000582 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.15 42.9
96 52008931 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.14 42.85
96 52005450 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.14 42.85
96 52005503 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.14 42.85
99 52007219 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.13 42.8
100 52002525 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.12 42.75
100 52002472 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.12 42.75
100 52000502 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.12 42.75
100 52001128 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.12 42.75
100 52000457 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 6 7.12 42.75

Toán

 • 12K số thí sinh
 • 5.27 trung bình
 • 5.4 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 9

 • 16

 • 34

 • 41

 • 82

 • 90

 • 115

 • 159

 • 170

 • 201

 • 231

 • 280

 • 326

 • 405

 • 407

 • 481

 • 498

 • 621

 • 667

 • 769

 • 776

 • 763

 • 785

 • 782

 • 665

 • 573

 • 461

 • 384

 • 316

 • 236

 • 169

 • 111

 • 80

 • 53

 • 31

 • 15

 • 16

 • 4

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 12K số thí sinh
 • 5.05 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 12

 • 32

 • 41

 • 82

 • 91

 • 188

 • 190

 • 347

 • 311

 • 422

 • 439

 • 652

 • 528

 • 819

 • 631

 • 1,105

 • 845

 • 998

 • 760

 • 898

 • 533

 • 572

 • 311

 • 331

 • 155

 • 162

 • 76

 • 90

 • 21

 • 16

 • 7

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 6,759 số thí sinh
 • 5.14 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 3

 • 12

 • 20

 • 31

 • 52

 • 84

 • 118

 • 175

 • 181

 • 276

 • 319

 • 357

 • 407

 • 423

 • 464

 • 470

 • 418

 • 445

 • 444

 • 377

 • 348

 • 308

 • 256

 • 204

 • 175

 • 155

 • 95

 • 62

 • 51

 • 17

 • 5

 • 1

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 6,739 số thí sinh
 • 4.9 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 7

 • 11

 • 26

 • 49

 • 75

 • 139

 • 175

 • 229

 • 291

 • 300

 • 340

 • 378

 • 440

 • 418

 • 464

 • 464

 • 429

 • 441

 • 372

 • 336

 • 335

 • 279

 • 224

 • 150

 • 127

 • 98

 • 56

 • 33

 • 26

 • 15

 • 7

 • 1

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 6,635 số thí sinh
 • 4.44 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 8

 • 13

 • 29

 • 58

 • 134

 • 218

 • 281

 • 379

 • 423

 • 545

 • 595

 • 627

 • 618

 • 548

 • 505

 • 416

 • 324

 • 266

 • 173

 • 126

 • 91

 • 72

 • 57

 • 35

 • 25

 • 26

 • 18

 • 12

 • 6

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 5,178 số thí sinh
 • 3.79 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 8

 • 14

 • 31

 • 51

 • 133

 • 193

 • 311

 • 389

 • 456

 • 458

 • 493

 • 513

 • 403

 • 364

 • 285

 • 256

 • 185

 • 151

 • 120

 • 78

 • 59

 • 52

 • 47

 • 29

 • 18

 • 23

 • 18

 • 8

 • 13

 • 4

 • 5

 • 5

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 5,031 số thí sinh
 • 5.55 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 9

 • 11

 • 28

 • 30

 • 53

 • 73

 • 101

 • 161

 • 219

 • 308

 • 389

 • 420

 • 434

 • 455

 • 438

 • 418

 • 349

 • 299

 • 226

 • 178

 • 133

 • 100

 • 85

 • 55

 • 18

 • 16

 • 11

 • 5

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

GDCD

 • 4,036 số thí sinh
 • 7.34 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 7.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 6

 • 7

 • 8

 • 12

 • 22

 • 27

 • 42

 • 72

 • 66

 • 129

 • 150

 • 191

 • 243

 • 283

 • 319

 • 356

 • 386

 • 362

 • 324

 • 306

 • 257

 • 211

 • 117

 • 72

 • 48

 • 15

 • 1

Tiếng Anh

 • 9,563 số thí sinh
 • 4.46 trung bình
 • 4.2 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 4

 • 7

 • 14

 • 39

 • 82

 • 120

 • 171

 • 279

 • 396

 • 434

 • 530

 • 542

 • 564

 • 530

 • 497

 • 499

 • 444

 • 419

 • 437

 • 369

 • 316

 • 323

 • 273

 • 239

 • 220

 • 207

 • 148

 • 200

 • 156

 • 140

 • 131

 • 140

 • 114

 • 96

 • 91

 • 74

 • 73

 • 63

 • 47

 • 41

 • 31

 • 26

 • 18

 • 8

 • 6

 • 2

Tiếng Nhật

 • 17 số thí sinh
 • 4.82 trung bình
 • 3.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8 điểm
 • 3.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 2 số thí sinh
 • 7.7 trung bình
 • 7.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8 điểm
 • 7.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0