M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Đồng Nai

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 48023420 Sở GDĐT Đồng Nai 6 8.18 49.1
2 48006881 Sở GDĐT Đồng Nai 6 8.16 48.95
3 48026392 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.96 47.75
4 48000420 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.92 47.5
5 48023513 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.82 46.95
5 48011404 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.82 46.9
7 48023904 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.81 46.85
8 48026868 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.76 46.55
9 48023836 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.75 46.5
10 48000378 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.71 46.25
11 48006828 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.7 46.2
12 48018686 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.67 46
12 48006496 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.67 46
14 48000145 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.64 45.85
15 48017411 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.63 45.8
16 48027414 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.62 45.75
17 48000149 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.57 45.4
18 48008123 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.55 45.3
19 48019864 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.54 45.25
19 48023372 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.54 45.25
21 48001904 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.53 45.2
22 48007135 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.52 45.1
22 48000245 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.52 45.1
24 48008599 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.51 45.05
24 48008124 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.51 45.05
24 48010795 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.51 45.05
24 48000132 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.51 45.05
28 48000209 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.49 44.95
28 48021200 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.49 44.95
30 48007095 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.48 44.85
30 48006994 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.48 44.85
30 48009275 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.48 44.9
33 48021068 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.47 44.8
34 48024368 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.46 44.75
35 48000161 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.45 44.7
36 48006607 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.43 44.6
36 48023692 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.43 44.55
36 48005863 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.43 44.55
36 48008824 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.43 44.6
36 48006714 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.43 44.6
41 48009111 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.42 44.5
42 48000075 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.41 44.45
42 48027452 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.41 44.45
44 48026165 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.4 44.4
44 48027581 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.4 44.4
44 48003371 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.4 44.4
44 48006942 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.4 44.4
48 48008601 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.39 44.35
49 48023447 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.38 44.3
49 48006677 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.38 44.25
51 48007589 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.37 44.2
51 48020927 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.37 44.2
51 48006752 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.37 44.2
51 48006113 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.37 44.2
55 48012438 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.36 44.15
55 48000506 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.36 44.15
55 48006639 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.36 44.15
58 48022110 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.35 44.1
58 48008327 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.35 44.1
58 48006892 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.35 44.1
61 48000225 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.34 44.05
62 48006691 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.33 44
63 48019035 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.32 43.95
63 48021612 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.32 43.95
63 48021653 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.32 43.95
66 48023843 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.31 43.85
66 48019636 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.31 43.85
68 48000051 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.3 43.8
68 48005887 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.3 43.8
68 48003485 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.3 43.8
68 48023825 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.3 43.8
72 48004640 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.29 43.75
73 48006813 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.28 43.65
73 48013755 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.28 43.7
73 48015577 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.28 43.7
73 48021929 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.28 43.65
73 48021685 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.28 43.7
73 48024678 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.28 43.7
79 48023468 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.27 43.6
79 48018972 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.27 43.6
79 48006690 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.27 43.6
82 48000139 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.26 43.55
83 48008813 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.24 43.45
83 48019423 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.24 43.45
83 48000418 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.24 43.45
86 48003072 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.23 43.4
86 48011416 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.23 43.4
88 48020776 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.22 43.35
88 48023524 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.22 43.35
88 48007738 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.22 43.35
88 48007180 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.22 43.3
88 48000199 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.22 43.3
93 48008409 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.21 43.25
93 48000505 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.21 43.25
95 48005669 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.2 43.2
95 48000115 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.2 43.2
95 48006951 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.2 43.2
95 48009205 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.2 43.2
99 48008128 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.19 43.15
99 48009054 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.19 43.15
99 48000098 Sở GDĐT Đồng Nai 6 7.19 43.15

Toán

 • 29K số thí sinh
 • 4.94 trung bình
 • 5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 3 9 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 12

 • 24

 • 40

 • 85

 • 122

 • 184

 • 278

 • 393

 • 497

 • 564

 • 651

 • 689

 • 832

 • 929

 • 986

 • 1,152

 • 1,235

 • 1,350

 • 1,429

 • 1,527

 • 1,679

 • 1,744

 • 1,759

 • 1,748

 • 1,624

 • 1,483

 • 1,348

 • 1,130

 • 888

 • 686

 • 493

 • 352

 • 250

 • 174

 • 114

 • 67

 • 32

 • 22

 • 9

 • 7

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 28K số thí sinh
 • 4.83 trung bình
 • 5 trung vị
 • 29 < 1 điểm
 • 8 9 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 7

 • 5

 • 7

 • 10

 • 15

 • 62

 • 128

 • 170

 • 279

 • 379

 • 601

 • 701

 • 1,010

 • 952

 • 1,334

 • 1,235

 • 1,777

 • 1,425

 • 2,026

 • 1,659

 • 2,601

 • 1,691

 • 2,134

 • 1,604

 • 1,807

 • 1,031

 • 1,158

 • 651

 • 731

 • 319

 • 329

 • 167

 • 156

 • 56

 • 42

 • 14

 • 8

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 12K số thí sinh
 • 5.1 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 8

 • 14

 • 34

 • 69

 • 102

 • 170

 • 201

 • 288

 • 392

 • 470

 • 526

 • 638

 • 724

 • 772

 • 824

 • 911

 • 857

 • 804

 • 740

 • 752

 • 638

 • 523

 • 444

 • 347

 • 279

 • 204

 • 136

 • 115

 • 50

 • 17

 • 11

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 12K số thí sinh
 • 4.91 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 9

 • 25

 • 43

 • 79

 • 135

 • 196

 • 276

 • 362

 • 466

 • 547

 • 651

 • 734

 • 788

 • 884

 • 828

 • 816

 • 776

 • 765

 • 702

 • 604

 • 631

 • 501

 • 366

 • 275

 • 208

 • 141

 • 90

 • 61

 • 44

 • 28

 • 14

 • 9

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 12K số thí sinh
 • 4.48 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 16

 • 35

 • 55

 • 133

 • 250

 • 315

 • 490

 • 636

 • 792

 • 961

 • 1,066

 • 1,051

 • 1,079

 • 1,004

 • 882

 • 702

 • 615

 • 461

 • 355

 • 269

 • 196

 • 145

 • 104

 • 87

 • 67

 • 50

 • 33

 • 24

 • 11

 • 10

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 17K số thí sinh
 • 3.67 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.25 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 2

 • 6

 • 23

 • 47

 • 124

 • 286

 • 419

 • 712

 • 1,007

 • 1,351

 • 1,571

 • 1,703

 • 1,664

 • 1,550

 • 1,348

 • 1,156

 • 963

 • 729

 • 583

 • 425

 • 317

 • 192

 • 182

 • 115

 • 79

 • 65

 • 56

 • 46

 • 39

 • 20

 • 16

 • 12

 • 7

 • 5

 • 6

 • 2

 • 0

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 17K số thí sinh
 • 5.37 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 3

 • 7

 • 9

 • 16

 • 51

 • 56

 • 119

 • 156

 • 214

 • 361

 • 480

 • 644

 • 846

 • 1,097

 • 1,273

 • 1,453

 • 1,529

 • 1,492

 • 1,407

 • 1,235

 • 1,075

 • 891

 • 675

 • 469

 • 343

 • 259

 • 156

 • 103

 • 56

 • 40

 • 15

 • 10

 • 5

 • 2

 • 0

 • 0

GDCD

 • 13K số thí sinh
 • 7.18 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 7.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 4

 • 7

 • 8

 • 15

 • 30

 • 35

 • 49

 • 71

 • 116

 • 155

 • 243

 • 312

 • 440

 • 559

 • 735

 • 847

 • 974

 • 1,094

 • 1,245

 • 1,185

 • 1,087

 • 1,043

 • 856

 • 655

 • 435

 • 270

 • 156

 • 65

 • 23

 • 3

Tiếng Anh

 • 22K số thí sinh
 • 4.11 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 8

 • 12

 • 30

 • 67

 • 151

 • 271

 • 391

 • 556

 • 811

 • 1,062

 • 1,337

 • 1,367

 • 1,389

 • 1,415

 • 1,424

 • 1,353

 • 1,136

 • 1,072

 • 946

 • 865

 • 718

 • 691

 • 563

 • 567

 • 477

 • 466

 • 387

 • 347

 • 320

 • 292

 • 252

 • 229

 • 204

 • 172

 • 137

 • 105

 • 115

 • 96

 • 75

 • 47

 • 35

 • 36

 • 22

 • 14

 • 6

 • 1

 • 2

Tiếng Pháp

 • 4 số thí sinh
 • 7.5 trung bình
 • 7.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 4.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

Tiếng Nhật

 • 5 số thí sinh
 • 6.32 trung bình
 • 7 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.2 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 82 số thí sinh
 • 5.72 trung bình
 • 6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 4.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 2

 • 4

 • 0

 • 2

 • 3

 • 0

 • 7

 • 1

 • 3

 • 5

 • 1

 • 4

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 3

 • 4

 • 4

 • 7

 • 4

 • 3

 • 2

 • 2

 • 2

 • 2

 • 2

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0