M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Hải Phòng

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 03005427 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.41 50.45
2 03005377 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.4 50.4
3 03015781 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.35 50.1
4 03010355 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.34 50.05
5 03006259 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.32 49.95
6 03005118 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.31 49.85
7 03007011 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.25 49.5
7 03012138 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.25 49.5
7 03005766 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.25 49.5
10 03007429 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.23 49.4
11 03016157 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.22 49.35
11 03014708 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.22 49.35
13 03004991 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.21 49.25
14 03004967 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.19 49.15
15 03015482 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.16 48.95
15 03008296 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.16 48.95
17 03010136 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.12 48.75
18 03014998 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.1 48.6
19 03012195 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.08 48.5
19 03015464 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.08 48.45
21 03004900 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.06 48.35
22 03007494 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.04 48.25
23 03014707 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.03 48.2
24 03005578 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.02 48.15
24 03011617 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.02 48.1
26 03011528 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.01 48.05
26 03012043 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8.01 48.05
28 03012886 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8 48
28 03008431 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8 48
28 03005827 Sở GDĐT Hải Phòng 6 8 48
31 03012135 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.99 47.95
32 03001945 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.98 47.85
32 03010608 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.98 47.9
32 03002140 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.98 47.9
32 03005394 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.98 47.85
36 03000006 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.92 47.5
36 03010475 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.92 47.55
36 03008841 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.92 47.5
36 03009825 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.92 47.5
40 03010252 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.9 47.4
40 03005470 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.9 47.4
42 03005309 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.88 47.3
42 03004842 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.88 47.3
42 03010648 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.88 47.25
45 03005027 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.87 47.2
45 03013929 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.87 47.2
47 03006299 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.86 47.15
47 03004925 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.86 47.15
47 03009790 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.86 47.15
47 03018066 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.86 47.15
51 03000868 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.85 47.1
52 03007554 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.84 47.05
52 03016450 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.84 47.05
54 03005028 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.83 47
54 03009916 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.83 47
56 03005553 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.82 46.95
56 03007377 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.82 46.9
56 03011665 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.82 46.9
56 03004577 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.82 46.9
56 03011531 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.82 46.9
61 03004020 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.81 46.85
62 03010460 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.8 46.8
62 03012231 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.8 46.8
62 03010573 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.8 46.8
62 03000515 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.8 46.8
62 03005540 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.8 46.8
67 03005247 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.79 46.75
67 03018209 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.79 46.75
69 03010247 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.78 46.7
69 03010418 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.78 46.7
69 03009888 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.78 46.7
69 03010457 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.78 46.7
69 03003751 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.78 46.7
69 03010230 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.78 46.65
69 03012038 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.78 46.7
76 03004504 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.77 46.6
77 03005417 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.76 46.55
77 03001846 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.76 46.55
77 03007042 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.76 46.55
77 03004995 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.76 46.55
77 03009848 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.76 46.55
77 03010251 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.76 46.55
83 03012049 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.75 46.5
83 03009777 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.75 46.5
83 03004982 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.75 46.5
86 03004620 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.74 46.45
86 03012463 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.74 46.45
86 03001092 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.74 46.45
89 03011554 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.72 46.35
89 03018891 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.72 46.35
89 03016104 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.72 46.35
89 03005547 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.72 46.3
89 03003784 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.72 46.3
94 03016824 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.71 46.25
94 03012092 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.71 46.25
94 03012323 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.71 46.25
97 03009829 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.7 46.2
97 03005255 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.7 46.2
97 03004523 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.7 46.2
97 03014637 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.7 46.2
97 03005419 Sở GDĐT Hải Phòng 6 7.7 46.2

Toán

 • 20K số thí sinh
 • 5.18 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.4 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 6

 • 16

 • 28

 • 38

 • 102

 • 145

 • 212

 • 264

 • 368

 • 364

 • 428

 • 458

 • 518

 • 551

 • 614

 • 657

 • 759

 • 794

 • 835

 • 923

 • 943

 • 1,025

 • 1,062

 • 1,050

 • 1,042

 • 1,067

 • 945

 • 938

 • 802

 • 671

 • 574

 • 465

 • 376

 • 304

 • 211

 • 137

 • 105

 • 70

 • 46

 • 31

 • 10

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 20K số thí sinh
 • 5.83 trung bình
 • 6 trung vị
 • 17 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 6.5 điểm nhiều nhất
 • 4

 • 1

 • 8

 • 4

 • 4

 • 38

 • 47

 • 70

 • 105

 • 127

 • 198

 • 219

 • 383

 • 330

 • 455

 • 369

 • 591

 • 455

 • 742

 • 541

 • 1,138

 • 882

 • 1,293

 • 1,012

 • 1,474

 • 1,177

 • 1,532

 • 1,073

 • 1,418

 • 931

 • 978

 • 564

 • 654

 • 329

 • 318

 • 129

 • 64

 • 9

 • 3

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 7,534 số thí sinh
 • 5.48 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 9

 • 9

 • 25

 • 45

 • 71

 • 95

 • 126

 • 153

 • 221

 • 223

 • 272

 • 313

 • 354

 • 367

 • 409

 • 414

 • 400

 • 420

 • 466

 • 424

 • 431

 • 377

 • 368

 • 322

 • 281

 • 264

 • 243

 • 175

 • 113

 • 71

 • 42

 • 21

 • 6

 • 1

 • 1

 • 1

Hóa học

 • 7,518 số thí sinh
 • 5.11 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.75 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 9

 • 20

 • 33

 • 59

 • 100

 • 158

 • 203

 • 274

 • 260

 • 310

 • 326

 • 430

 • 390

 • 399

 • 402

 • 419

 • 452

 • 438

 • 424

 • 391

 • 361

 • 334

 • 256

 • 251

 • 223

 • 162

 • 137

 • 95

 • 72

 • 64

 • 33

 • 24

 • 3

 • 3

 • 2

 • 0

Sinh học

 • 7,358 số thí sinh
 • 4.63 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 4

 • 14

 • 42

 • 48

 • 119

 • 186

 • 247

 • 319

 • 497

 • 481

 • 594

 • 649

 • 641

 • 658

 • 557

 • 480

 • 404

 • 358

 • 281

 • 222

 • 152

 • 87

 • 94

 • 63

 • 41

 • 44

 • 25

 • 19

 • 17

 • 5

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 12K số thí sinh
 • 3.9 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 6 9.5 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 15

 • 37

 • 56

 • 141

 • 286

 • 477

 • 680

 • 830

 • 992

 • 1,109

 • 1,124

 • 1,047

 • 932

 • 854

 • 750

 • 593

 • 537

 • 440

 • 335

 • 291

 • 211

 • 176

 • 127

 • 84

 • 68

 • 49

 • 45

 • 33

 • 19

 • 18

 • 16

 • 9

 • 6

 • 1

 • 6

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 12K số thí sinh
 • 5.62 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 8 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 8

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 10

 • 4

 • 20

 • 35

 • 48

 • 69

 • 112

 • 175

 • 213

 • 298

 • 421

 • 495

 • 651

 • 757

 • 883

 • 968

 • 964

 • 979

 • 912

 • 829

 • 712

 • 650

 • 540

 • 451

 • 310

 • 230

 • 173

 • 131

 • 86

 • 40

 • 23

 • 10

 • 4

 • 1

 • 0

GDCD

 • 11K số thí sinh
 • 7.57 trung bình
 • 7.75 trung vị
 • 45 < 1 điểm
 • 22 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 45

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 1

 • 2

 • 7

 • 2

 • 5

 • 5

 • 8

 • 14

 • 27

 • 38

 • 42

 • 79

 • 89

 • 146

 • 164

 • 224

 • 295

 • 406

 • 466

 • 566

 • 657

 • 788

 • 896

 • 982

 • 970

 • 970

 • 838

 • 775

 • 541

 • 371

 • 264

 • 86

 • 22

Tiếng Anh

 • 16K số thí sinh
 • 4.17 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 79 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 68

 • 0

 • 0

 • 3

 • 8

 • 14

 • 33

 • 84

 • 129

 • 214

 • 377

 • 526

 • 657

 • 870

 • 1,004

 • 992

 • 961

 • 958

 • 935

 • 897

 • 792

 • 668

 • 608

 • 561

 • 487

 • 418

 • 401

 • 371

 • 315

 • 308

 • 293

 • 279

 • 240

 • 239

 • 215

 • 197

 • 175

 • 169

 • 156

 • 141

 • 146

 • 103

 • 92

 • 85

 • 65

 • 62

 • 37

 • 31

 • 15

 • 4

 • 1

Tiếng Pháp

 • 55 số thí sinh
 • 8.02 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 9.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 2

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 2

 • 1

 • 4

 • 2

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 4

 • 2

 • 1

 • 2

 • 5

 • 7

 • 3

 • 4

 • 1

Tiếng Đức

 • 3 số thí sinh
 • 7.47 trung bình
 • 7.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8 điểm
 • 6.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nga

 • 7 số thí sinh
 • 8.26 trung bình
 • 8.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 9.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

Tiếng Nhật

 • 54 số thí sinh
 • 3.97 trung bình
 • 3.4 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 3 8.2 điểm
 • 2.6 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 2

 • 4

 • 7

 • 2

 • 2

 • 1

 • 5

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 0

 • 4

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 59 số thí sinh
 • 5.95 trung bình
 • 5.6 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 6 9.6 điểm
 • 9.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 1

 • 2

 • 4

 • 5

 • 3

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 5

 • 6

 • 6

 • 0

 • 0