M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Khánh Hoà

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 41008042 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 8.16 48.95
2 41013147 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.93 47.6
3 41007890 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.92 47.5
4 41007375 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.89 47.35
5 41007325 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.84 47.05
6 41007460 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.8 46.8
7 41012747 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.78 46.7
8 41008441 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.77 46.6
9 41008034 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.74 46.45
10 41008392 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.73 46.4
11 41008179 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.69 46.15
12 41007751 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.68 46.05
12 41011312 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.68 46.1
14 41007045 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.67 46
15 41012942 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.66 45.95
16 41007511 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.65 45.9
16 41008023 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.65 45.9
18 41007777 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.64 45.85
18 41007932 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.64 45.85
18 41007623 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.64 45.85
18 41008446 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.64 45.85
22 41001788 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.63 45.8
23 41005274 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.62 45.7
23 41004336 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.62 45.75
25 41007601 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.6 45.6
25 41012770 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.6 45.6
27 41007411 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.59 45.55
28 41011856 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.58 45.5
29 41006447 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.57 45.4
30 41007001 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.55 45.3
31 41007062 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.54 45.25
31 41008948 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.54 45.25
33 41010292 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.53 45.2
33 41007723 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.53 45.2
33 41004314 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.53 45.2
36 41007665 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.52 45.15
37 41007051 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.51 45.05
37 41010127 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.51 45.05
39 41008294 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.5 45
40 41008249 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.49 44.95
41 41008293 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.48 44.9
41 41008231 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.48 44.9
41 41006915 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.48 44.9
41 41008336 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.48 44.85
41 41006272 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.48 44.9
46 41008022 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.46 44.75
47 41008331 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.45 44.7
48 41006435 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.43 44.55
48 41007877 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.43 44.6
48 41006931 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.43 44.6
51 41003200 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.42 44.5
51 41001893 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.42 44.55
53 41006964 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.41 44.45
53 41001209 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.41 44.45
55 41003496 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.4 44.4
56 41002546 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.39 44.35
57 41007772 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.38 44.25
58 41013199 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.37 44.2
59 41013270 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.36 44.15
60 41012417 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.35 44.1
60 41010569 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.35 44.1
60 41001668 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.35 44.1
63 41011816 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.34 44.05
63 41002044 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.34 44.05
65 41005567 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.33 44
65 41006032 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.33 44
67 41006338 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.32 43.95
67 41008284 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.32 43.95
67 41010800 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.32 43.95
70 41008036 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.31 43.85
71 41006692 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.3 43.8
72 41001675 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.29 43.75
72 41007689 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.29 43.75
74 41007292 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.28 43.65
74 41007338 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.28 43.65
74 41000631 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.28 43.65
74 41007862 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.28 43.65
74 41005821 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.28 43.65
79 41011410 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.27 43.6
80 41007029 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.26 43.55
80 41013251 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.26 43.55
82 41005703 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.25 43.5
82 41011503 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.25 43.5
84 41010420 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.24 43.45
85 41002098 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.23 43.4
85 41001864 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.23 43.4
85 41005997 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.23 43.4
88 41013411 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.22 43.3
88 41007019 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.22 43.3
88 41011703 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.22 43.3
91 41004694 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.21 43.25
92 41008122 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.2 43.2
92 41012833 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.2 43.2
92 41007245 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.2 43.2
92 41006007 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.2 43.2
96 41010040 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.19 43.15
96 41009019 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.19 43.15
96 41003328 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.19 43.15
96 41006621 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.19 43.15
96 41012759 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.19 43.15
96 41006504 Sở GDĐT Khánh Hoà 6 7.19 43.15

Toán

 • 13K số thí sinh
 • 4.92 trung bình
 • 5 trung vị
 • 9 < 1 điểm
 • 1 9.2 điểm
 • 5.2 điểm nhiều nhất
 • 6

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 5

 • 11

 • 27

 • 48

 • 63

 • 109

 • 150

 • 231

 • 272

 • 318

 • 331

 • 379

 • 438

 • 454

 • 483

 • 522

 • 551

 • 550

 • 630

 • 715

 • 707

 • 770

 • 723

 • 677

 • 706

 • 682

 • 638

 • 508

 • 477

 • 366

 • 274

 • 190

 • 177

 • 107

 • 76

 • 41

 • 26

 • 17

 • 9

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 13K số thí sinh
 • 5.46 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 2

 • 1

 • 3

 • 15

 • 24

 • 33

 • 60

 • 81

 • 109

 • 171

 • 283

 • 311

 • 468

 • 554

 • 559

 • 571

 • 704

 • 515

 • 896

 • 762

 • 900

 • 832

 • 876

 • 793

 • 781

 • 625

 • 635

 • 441

 • 373

 • 280

 • 254

 • 176

 • 105

 • 53

 • 24

 • 11

 • 2

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 7,399 số thí sinh
 • 4.9 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 10 8.75 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 8

 • 22

 • 40

 • 82

 • 132

 • 162

 • 198

 • 301

 • 304

 • 347

 • 377

 • 401

 • 434

 • 451

 • 474

 • 434

 • 418

 • 406

 • 392

 • 347

 • 318

 • 312

 • 277

 • 224

 • 180

 • 128

 • 98

 • 67

 • 35

 • 18

 • 10

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 7,401 số thí sinh
 • 4.61 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 5

 • 14

 • 37

 • 76

 • 91

 • 164

 • 220

 • 306

 • 349

 • 394

 • 409

 • 418

 • 473

 • 423

 • 412

 • 441

 • 437

 • 409

 • 379

 • 382

 • 340

 • 321

 • 243

 • 203

 • 127

 • 115

 • 73

 • 52

 • 38

 • 23

 • 16

 • 6

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 7,285 số thí sinh
 • 4.41 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 17

 • 22

 • 44

 • 99

 • 163

 • 235

 • 332

 • 390

 • 537

 • 613

 • 615

 • 645

 • 665

 • 586

 • 571

 • 405

 • 322

 • 267

 • 205

 • 162

 • 108

 • 73

 • 66

 • 53

 • 21

 • 25

 • 19

 • 12

 • 4

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 6,616 số thí sinh
 • 3.62 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 10 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 6

 • 1

 • 0

 • 3

 • 4

 • 17

 • 57

 • 114

 • 193

 • 322

 • 440

 • 546

 • 605

 • 663

 • 683

 • 619

 • 488

 • 445

 • 334

 • 267

 • 219

 • 140

 • 111

 • 78

 • 71

 • 39

 • 32

 • 33

 • 20

 • 26

 • 9

 • 10

 • 9

 • 8

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 6,530 số thí sinh
 • 5.33 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 6 < 1 điểm
 • 3 9.25 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 6

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 6

 • 11

 • 12

 • 19

 • 44

 • 68

 • 79

 • 107

 • 171

 • 202

 • 306

 • 320

 • 421

 • 474

 • 530

 • 573

 • 527

 • 530

 • 487

 • 392

 • 324

 • 249

 • 213

 • 157

 • 104

 • 72

 • 50

 • 33

 • 20

 • 15

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 5,443 số thí sinh
 • 7.07 trung bình
 • 7.25 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 3 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 0

 • 7

 • 8

 • 10

 • 17

 • 25

 • 31

 • 27

 • 41

 • 71

 • 105

 • 129

 • 184

 • 223

 • 257

 • 289

 • 319

 • 407

 • 480

 • 469

 • 445

 • 429

 • 377

 • 330

 • 291

 • 208

 • 126

 • 81

 • 31

 • 17

 • 3

Tiếng Anh

 • 11K số thí sinh
 • 4.1 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 5 9.8 điểm
 • 3.2 điểm nhiều nhất
 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 14

 • 15

 • 53

 • 80

 • 143

 • 282

 • 359

 • 506

 • 589

 • 685

 • 675

 • 689

 • 677

 • 637

 • 600

 • 510

 • 477

 • 434

 • 394

 • 309

 • 293

 • 272

 • 229

 • 214

 • 212

 • 186

 • 176

 • 157

 • 141

 • 146

 • 111

 • 103

 • 82

 • 104

 • 86

 • 73

 • 60

 • 62

 • 42

 • 35

 • 27

 • 16

 • 11

 • 1

 • 5

 • 0

Tiếng Pháp

 • 62 số thí sinh
 • 5.89 trung bình
 • 5.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 9.6 điểm
 • 7.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 4

 • 2

 • 4

 • 1

 • 1

 • 2

 • 2

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 3

 • 4

 • 2

 • 0

 • 1

 • 3

 • 2

 • 5

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 3

 • 0

 • 0

 • 2

 • 1

 • 2

 • 1

 • 2

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 2 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 5.8 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.6 điểm
 • 5.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 3 số thí sinh
 • 5.13 trung bình
 • 5 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.2 điểm
 • 2.2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0