M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Lâm Đồng

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 42000449 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 8.42 50.5
2 42000772 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.86 47.15
3 42009250 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.81 46.85
4 42001485 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.8 46.8
5 42001696 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.74 46.45
6 42014963 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.68 46.05
7 42014401 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.62 45.7
8 42008513 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.61 45.65
9 42006332 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.58 45.45
9 42011215 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.58 45.5
9 42000692 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.58 45.5
12 42009603 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.52 45.1
12 42007505 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.52 45.1
12 42001450 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.52 45.15
15 42004881 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.51 45.05
15 42004683 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.51 45.05
17 42011237 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.48 44.9
17 42010801 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.48 44.9
19 42010884 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.47 44.8
20 42000582 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.45 44.7
20 42006535 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.45 44.7
22 42009323 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.43 44.6
22 42008569 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.43 44.6
22 42012148 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.43 44.6
22 42009212 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.43 44.6
26 42010892 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.41 44.45
26 42006280 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.41 44.45
26 42010727 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.41 44.45
29 42009896 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.4 44.4
29 42003785 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.4 44.4
29 42004448 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.4 44.4
32 42007492 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.38 44.3
32 42006994 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.38 44.3
32 42001633 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.38 44.3
35 42010608 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.37 44.2
35 42007038 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.37 44.2
37 42009892 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.36 44.15
38 42010595 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.35 44.1
39 42006966 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.33 44
39 42011132 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.33 44
41 42011505 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.32 43.9
41 42001420 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.32 43.9
41 42009441 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.32 43.9
44 42002235 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.31 43.85
44 42006991 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.31 43.85
44 42013723 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.31 43.85
47 42008052 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.29 43.75
48 42006415 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.28 43.7
48 42011535 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.28 43.65
50 42009776 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.27 43.6
50 42003742 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.27 43.6
50 42003775 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.27 43.6
53 42006488 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.26 43.55
54 42006206 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.25 43.5
54 42013624 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.25 43.5
56 42004728 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.24 43.45
56 42001510 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.24 43.45
58 42001641 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.23 43.4
58 42011158 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.23 43.4
58 42005850 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.23 43.4
61 42010616 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.22 43.35
61 42010651 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.22 43.3
61 42001429 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.22 43.3
61 42001145 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.22 43.3
65 42000137 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.21 43.25
65 42001767 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.21 43.25
65 42011156 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.21 43.25
65 42001629 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.21 43.25
65 42001049 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.21 43.25
65 42013416 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.21 43.25
65 42012426 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.21 43.25
72 42004297 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.2 43.2
72 42004615 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.2 43.2
72 42010824 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.2 43.2
72 42004711 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.2 43.2
76 42010691 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.19 43.15
76 42011021 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.19 43.15
76 42001037 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.19 43.15
79 42001617 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.18 43.1
79 42004611 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.18 43.1
79 42004334 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.18 43.05
79 42002303 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.18 43.1
79 42001716 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.18 43.1
84 42008113 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.17 43
85 42007011 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.16 42.95
85 42007887 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.16 42.95
85 42012131 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.16 42.95
88 42001989 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.15 42.9
88 42010506 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.15 42.9
88 42004457 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.15 42.9
91 42000258 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.13 42.8
91 42002536 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.13 42.8
93 42011279 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.75
93 42009456 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42007616 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42012869 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42001823 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.75
93 42001386 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42007082 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.75
93 42006217 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42001775 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42010929 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42011110 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42001901 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.7
93 42010717 Sở GDĐT Lâm Đồng 6 7.12 42.75

Toán

 • 15K số thí sinh
 • 5.1 trung bình
 • 5.2 trung vị
 • 8 < 1 điểm
 • 2 9 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 5

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 3

 • 10

 • 20

 • 37

 • 63

 • 81

 • 147

 • 167

 • 208

 • 287

 • 316

 • 376

 • 427

 • 514

 • 599

 • 615

 • 708

 • 776

 • 831

 • 837

 • 935

 • 934

 • 998

 • 924

 • 839

 • 738

 • 665

 • 538

 • 405

 • 299

 • 229

 • 145

 • 83

 • 75

 • 37

 • 26

 • 15

 • 6

 • 4

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 15K số thí sinh
 • 5.68 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.25 điểm
 • 6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 0

 • 3

 • 12

 • 13

 • 29

 • 50

 • 64

 • 83

 • 197

 • 181

 • 259

 • 277

 • 370

 • 417

 • 620

 • 563

 • 1,183

 • 1,014

 • 1,273

 • 1,265

 • 1,410

 • 1,145

 • 1,090

 • 853

 • 790

 • 503

 • 394

 • 233

 • 185

 • 84

 • 49

 • 10

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 6,462 số thí sinh
 • 5.07 trung bình
 • 5 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 4

 • 2

 • 7

 • 17

 • 41

 • 70

 • 92

 • 128

 • 162

 • 228

 • 248

 • 272

 • 363

 • 407

 • 425

 • 459

 • 435

 • 428

 • 426

 • 393

 • 351

 • 314

 • 268

 • 254

 • 180

 • 172

 • 125

 • 86

 • 50

 • 32

 • 12

 • 5

 • 3

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 6,489 số thí sinh
 • 5.02 trung bình
 • 5 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 5.25 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 6

 • 13

 • 23

 • 28

 • 76

 • 104

 • 156

 • 168

 • 216

 • 267

 • 325

 • 355

 • 399

 • 365

 • 394

 • 423

 • 467

 • 464

 • 418

 • 374

 • 364

 • 297

 • 214

 • 185

 • 127

 • 78

 • 81

 • 34

 • 25

 • 21

 • 6

 • 3

 • 3

 • 2

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 6,288 số thí sinh
 • 4.89 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 5

 • 10

 • 18

 • 43

 • 49

 • 86

 • 160

 • 210

 • 322

 • 366

 • 426

 • 519

 • 539

 • 515

 • 455

 • 489

 • 435

 • 386

 • 293

 • 248

 • 197

 • 132

 • 103

 • 88

 • 74

 • 45

 • 34

 • 15

 • 10

 • 6

 • 3

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

Lịch sử

 • 8,479 số thí sinh
 • 3.95 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.5 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 6

 • 15

 • 43

 • 87

 • 167

 • 263

 • 409

 • 513

 • 631

 • 727

 • 762

 • 771

 • 740

 • 643

 • 539

 • 494

 • 362

 • 314

 • 255

 • 163

 • 126

 • 117

 • 74

 • 65

 • 56

 • 48

 • 23

 • 20

 • 9

 • 15

 • 14

 • 3

 • 1

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 8,158 số thí sinh
 • 5.76 trung bình
 • 5.75 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 2 9.25 điểm
 • 5.75 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 1

 • 4

 • 4

 • 4

 • 9

 • 23

 • 23

 • 64

 • 95

 • 155

 • 188

 • 311

 • 384

 • 477

 • 629

 • 662

 • 705

 • 737

 • 675

 • 607

 • 571

 • 465

 • 406

 • 293

 • 226

 • 176

 • 108

 • 75

 • 43

 • 24

 • 8

 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

GDCD

 • 7,764 số thí sinh
 • 7.33 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 6 10 điểm
 • 7.75 điểm nhiều nhất
 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 3

 • 1

 • 3

 • 1

 • 4

 • 5

 • 9

 • 16

 • 17

 • 33

 • 50

 • 59

 • 87

 • 130

 • 203

 • 207

 • 300

 • 384

 • 437

 • 461

 • 600

 • 681

 • 700

 • 719

 • 684

 • 586

 • 476

 • 384

 • 262

 • 150

 • 67

 • 35

 • 6

Tiếng Anh

 • 13K số thí sinh
 • 4.15 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 7

 • 15

 • 37

 • 64

 • 100

 • 215

 • 287

 • 457

 • 598

 • 649

 • 789

 • 823

 • 823

 • 837

 • 808

 • 728

 • 686

 • 626

 • 486

 • 456

 • 419

 • 339

 • 322

 • 303

 • 245

 • 222

 • 222

 • 167

 • 161

 • 152

 • 116

 • 107

 • 84

 • 79

 • 74

 • 67

 • 65

 • 52

 • 29

 • 24

 • 26

 • 9

 • 8

 • 6

 • 1

 • 0

Tiếng Pháp

 • 1 số thí sinh
 • 8.4 trung bình
 • 8.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.4 điểm
 • 8.4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 2 số thí sinh
 • 3.9 trung bình
 • 3 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 4.8 điểm
 • 3 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 3 số thí sinh
 • 6.2 trung bình
 • 5.4 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 8.4 điểm
 • 4.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0