M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 02011561 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.51 51.05
2 02007717 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.24 49.45
3 02003040 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.2 49.2
3 02042230 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.2 49.2
5 02011397 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.18 49.1
6 02038438 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.15 48.9
7 02001227 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.14 48.85
8 02044194 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.09 48.55
8 02055337 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.09 48.55
10 02068013 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.08 48.47
10 02011299 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.08 48.45
12 02042362 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.04 48.25
12 02042099 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.04 48.25
14 02008651 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.02 48.1
14 02002521 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.02 48.15
16 02011193 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 8.01 48.05
17 02010799 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.99 47.95
17 02012878 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.99 47.95
19 02044326 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.98 47.9
19 02046306 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.98 47.85
21 02041084 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.97 47.85
21 02062098 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.97 47.85
23 02036099 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.96 47.75
23 02008730 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.96 47.75
25 02045718 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.94 47.65
26 02045690 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.93 47.6
27 02011499 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.92 47.55
28 02008431 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.91 47.45
29 02011720 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.89 47.35
29 02012861 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.89 47.35
29 02044428 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.89 47.35
32 02033903 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.88 47.25
33 02068251 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.86 47.15
33 02008515 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.86 47.15
33 02045322 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.86 47.15
36 02045239 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.85 47.1
37 02008380 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.84 47.05
38 02060643 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.83 47
39 02060218 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.82 46.9
40 02064339 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.81 46.85
41 02058585 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.79 46.75
41 02001108 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.79 46.75
41 02044960 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.79 46.75
44 02002407 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.78 46.65
44 02000765 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.78 46.65
44 02044720 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.78 46.65
44 02063954 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.78 46.7
44 02042221 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.78 46.7
49 02040591 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.76 46.55
50 02002405 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.75 46.5
50 02008470 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.75 46.5
50 02002334 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.75 46.5
53 02044342 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.74 46.45
53 02028328 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.74 46.45
53 02061440 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.74 46.45
53 02064580 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.74 46.45
53 02045632 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.74 46.45
58 02017096 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.73 46.4
59 02034028 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.72 46.35
59 02008460 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.72 46.35
59 02002409 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.72 46.35
59 02002295 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.72 46.3
59 02062061 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.72 46.3
59 02010840 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.72 46.3
65 02042289 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 7 7.71 54
66 02000761 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.7 46.2
66 02012744 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.7 46.2
66 02008496 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.7 46.2
66 02008554 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.7 46.2
66 02056224 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.7 46.2
66 02056613 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.7 46.2
72 02001153 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.69 46.15
72 02001371 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.69 46.15
74 02002351 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.05
74 02008711 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.05
74 02042434 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.05
74 02033868 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.05
74 02016540 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.1
74 02044545 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.1
74 02045156 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.05
74 02000985 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.68 46.05
82 02045341 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.67 46
82 02040486 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.67 46
82 02002165 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.67 46
85 02011466 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.66 45.95
85 02005982 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.66 45.95
85 02007905 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.66 45.95
88 02047671 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.65 45.9
88 02045251 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.65 45.9
88 02061978 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.65 45.9
91 02067959 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.64 45.85
91 02008677 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.64 45.85
91 02000998 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.64 45.85
94 02006311 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.63 45.8
94 02000503 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.63 45.8
94 02044850 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.63 45.8
97 02038447 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.75
97 02045447 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.7
97 02044729 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.75
97 02010774 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.75
97 02010651 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.75
97 02011052 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.7
97 02011086 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.7
97 02000520 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.75
97 02001109 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.75
97 02011486 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.7
97 02046326 Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh 6 7.62 45.7

Toán

 • 78K số thí sinh
 • 5.41 trung bình
 • 5.4 trung vị
 • 535 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 5.6 điểm nhiều nhất
 • 532

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 3

 • 14

 • 30

 • 33

 • 67

 • 107

 • 180

 • 203

 • 359

 • 501

 • 623

 • 851

 • 1,137

 • 1,500

 • 1,885

 • 2,246

 • 2,732

 • 3,278

 • 3,684

 • 4,222

 • 4,754

 • 5,096

 • 5,296

 • 5,443

 • 5,380

 • 5,147

 • 4,626

 • 4,024

 • 3,427

 • 2,906

 • 2,161

 • 1,714

 • 1,270

 • 938

 • 678

 • 427

 • 258

 • 150

 • 81

 • 35

 • 18

 • 6

 • 6

 • 1

 • 0

 • 1

Ngữ văn

 • 76K số thí sinh
 • 5.39 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 13 < 1 điểm
 • 5 9 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 4

 • 2

 • 3

 • 4

 • 15

 • 31

 • 53

 • 71

 • 163

 • 205

 • 403

 • 590

 • 1,066

 • 1,029

 • 1,611

 • 1,737

 • 2,851

 • 2,778

 • 4,698

 • 4,251

 • 7,503

 • 5,956

 • 7,683

 • 6,204

 • 7,483

 • 4,929

 • 4,960

 • 2,925

 • 2,919

 • 1,390

 • 998

 • 460

 • 345

 • 104

 • 54

 • 24

 • 5

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 50K số thí sinh
 • 5.03 trung bình
 • 5 trung vị
 • 241 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 239

 • 0

 • 0

 • 2

 • 15

 • 32

 • 72

 • 138

 • 238

 • 454

 • 627

 • 901

 • 1,323

 • 1,691

 • 2,094

 • 2,488

 • 2,988

 • 3,157

 • 3,347

 • 3,435

 • 3,410

 • 3,368

 • 3,046

 • 2,861

 • 2,483

 • 2,196

 • 1,981

 • 1,743

 • 1,449

 • 1,205

 • 983

 • 694

 • 478

 • 296

 • 149

 • 61

 • 29

 • 7

 • 3

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 50K số thí sinh
 • 4.89 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 279 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.5 điểm nhiều nhất
 • 271

 • 0

 • 0

 • 8

 • 8

 • 39

 • 75

 • 191

 • 325

 • 533

 • 815

 • 1,253

 • 1,660

 • 2,032

 • 2,478

 • 2,823

 • 3,030

 • 3,261

 • 3,461

 • 3,368

 • 3,276

 • 3,209

 • 2,923

 • 2,740

 • 2,425

 • 2,087

 • 1,872

 • 1,440

 • 1,260

 • 931

 • 727

 • 580

 • 395

 • 266

 • 196

 • 110

 • 71

 • 36

 • 13

 • 1

 • 0

Sinh học

 • 49K số thí sinh
 • 4.58 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 172 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 4.25 điểm nhiều nhất
 • 171

 • 0

 • 0

 • 1

 • 4

 • 16

 • 44

 • 126

 • 268

 • 499

 • 804

 • 1,314

 • 1,820

 • 2,520

 • 3,103

 • 3,674

 • 4,081

 • 4,219

 • 4,148

 • 3,886

 • 3,702

 • 3,137

 • 2,663

 • 2,143

 • 1,643

 • 1,277

 • 1,006

 • 773

 • 625

 • 435

 • 364

 • 293

 • 218

 • 128

 • 84

 • 59

 • 30

 • 7

 • 6

 • 1

 • 0

Lịch sử

 • 28K số thí sinh
 • 3.89 trung bình
 • 3.75 trung vị
 • 259 < 1 điểm
 • 1 9.75 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 249

 • 1

 • 0

 • 9

 • 16

 • 54

 • 139

 • 285

 • 503

 • 951

 • 1,261

 • 1,801

 • 2,255

 • 2,371

 • 2,586

 • 2,407

 • 2,346

 • 2,020

 • 1,840

 • 1,615

 • 1,258

 • 990

 • 785

 • 572

 • 459

 • 337

 • 278

 • 174

 • 129

 • 94

 • 94

 • 49

 • 37

 • 27

 • 13

 • 5

 • 10

 • 5

 • 1

 • 1

 • 0

Địa lí

 • 27K số thí sinh
 • 5.54 trung bình
 • 5.5 trung vị
 • 239 < 1 điểm
 • 3 9.5 điểm
 • 5.5 điểm nhiều nhất
 • 238

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 3

 • 14

 • 16

 • 16

 • 35

 • 75

 • 90

 • 166

 • 240

 • 373

 • 576

 • 800

 • 1,160

 • 1,520

 • 1,923

 • 2,218

 • 2,340

 • 2,406

 • 2,365

 • 2,287

 • 2,066

 • 1,659

 • 1,280

 • 1,097

 • 786

 • 585

 • 396

 • 245

 • 143

 • 76

 • 38

 • 19

 • 9

 • 3

 • 0

 • 0

GDCD

 • 23K số thí sinh
 • 7.51 trung bình
 • 7.5 trung vị
 • 93 < 1 điểm
 • 19 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 92

 • 0

 • 1

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 6

 • 6

 • 7

 • 4

 • 15

 • 13

 • 16

 • 30

 • 41

 • 66

 • 119

 • 140

 • 224

 • 326

 • 488

 • 634

 • 806

 • 1,150

 • 1,413

 • 1,776

 • 2,032

 • 2,153

 • 2,157

 • 2,203

 • 1,989

 • 1,731

 • 1,324

 • 976

 • 571

 • 283

 • 100

 • 19

Tiếng Anh

 • 64K số thí sinh
 • 5.06 trung bình
 • 4.8 trung vị
 • 276 < 1 điểm
 • 17 10 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 272

 • 0

 • 1

 • 1

 • 2

 • 17

 • 39

 • 62

 • 143

 • 248

 • 465

 • 735

 • 1,083

 • 1,431

 • 1,745

 • 2,060

 • 2,383

 • 2,549

 • 2,720

 • 2,785

 • 2,889

 • 2,849

 • 2,708

 • 2,660

 • 2,596

 • 2,398

 • 2,382

 • 2,215

 • 2,171

 • 2,086

 • 1,931

 • 1,709

 • 1,774

 • 1,635

 • 1,557

 • 1,424

 • 1,327

 • 1,319

 • 1,185

 • 1,070

 • 984

 • 855

 • 749

 • 657

 • 489

 • 406

 • 328

 • 236

 • 108

 • 54

 • 17

Tiếng Pháp

 • 175 số thí sinh
 • 5.5 trung bình
 • 5.4 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 5.4 điểm nhiều nhất
 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 3

 • 2

 • 4

 • 1

 • 4

 • 7

 • 7

 • 3

 • 5

 • 5

 • 2

 • 8

 • 4

 • 6

 • 4

 • 9

 • 10

 • 2

 • 10

 • 8

 • 3

 • 6

 • 2

 • 5

 • 4

 • 5

 • 3

 • 7

 • 3

 • 3

 • 2

 • 4

 • 3

 • 5

 • 1

 • 1

 • 6

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Đức

 • 7 số thí sinh
 • 5.54 trung bình
 • 6.2 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 6.8 điểm
 • 2 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Tiếng Nhật

 • 115 số thí sinh
 • 6.15 trung bình
 • 6.2 trung vị
 • 2 < 1 điểm
 • 1 9.6 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 2

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 4

 • 3

 • 0

 • 2

 • 3

 • 6

 • 1

 • 6

 • 4

 • 2

 • 4

 • 5

 • 4

 • 4

 • 3

 • 6

 • 3

 • 6

 • 7

 • 5

 • 1

 • 0

 • 1

 • 6

 • 1

 • 4

 • 3

 • 4

 • 4

 • 2

 • 3

 • 1

 • 0

 • 0

Tiếng Trung

 • 168 số thí sinh
 • 7.35 trung bình
 • 7.8 trung vị
 • 5 < 1 điểm
 • 1 10 điểm
 • 8 điểm nhiều nhất
 • 5

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 2

 • 3

 • 1

 • 3

 • 3

 • 2

 • 2

 • 2

 • 3

 • 5

 • 7

 • 1

 • 6

 • 3

 • 3

 • 7

 • 7

 • 8

 • 9

 • 12

 • 6

 • 8

 • 10

 • 11

 • 6

 • 12

 • 10

 • 5

 • 1

 • 1